top of page

Siwasho Mixed With Natural Salts

ITSHE LABELUNGU SIWASHO SENHLANHLA

SIWASHO SENHLANHLA

PINK

SIWASHO SENHLANHLA

SEVEN COLOURS

ITSHE LABELUNGU 

PINK

ITSHE LABELUNGU 

7 COLOURS

SIWASHO SENHLANHLA

3 COLOURS

SIWASHO SENHLANHLA

WHITE

ITSHE LABELUNGU 

3 COLOURS

ITSHE LABELUNGU 

WHITE

SIWASHO SENHLANHLA

BLUE

ITSHE LABELUNGU 

BLUE

SIWASHO SENHLANHLA

RED

ITSHE LABELUNGU 

RED

SIWASHO SENHLANHLA

GREEN

ITSHE LABELUNGU 

GREEN

More Products to choose From to Satisfy Every Client

SAMACALA SA DINYEWE

Court Ndlini Msebenzi

Nkosini Futi Siyaphephisa Siyavikela.

Lekgotlengla Dinyewe

Ka Tlung Mosebetsing

Moreneng Siyavikela

Hape eya Thibela

SIWASHO Samacala

sa Dinyewe

IMIMOYA EMIBI

Iqedq ukuqwasha

Siphuphisa

Umubhulelo

Nesibango

Habhatokoloshi

Habhasatan

SIWASHO Se iMimoya

SOMDENI

Amandla kanye

Impumelelo umkhaya wako.

Umhawu engasekho

Umndeni ocebile

Ukulondoloza amasiko

SIWASHO Somdeni

SIWASHO Vulakuvaliwe

 VULAKUVALIWE

Ukuvula izivalo ukuthi lapho wavala ngokusebenzisa le imithi

futhi sibone ushintsho 

olukhulu empilweni yakho. 

Vula inhlanhla yakho

SA MATHUNZI

Sikhipha umathunzi

amabi kuwe. Senza

ukuthi uhlanzeke

ubukeke ubemuhle.

uphumelele kuzo

zonke izindlela zakho.

 SEBANDLA

Senza ukhuhi ubantu

bagowale esontweni lakho ube nabalandeli

abaningi bakuzwe uma ukhuluma nabo

bakulalele

SIWASHO

Sa Mathunzi

SIWASHO

Sa Sebandla

SIWASHO

Se Velabahleke

 VELABAHLEKE

Kusho ukuthi lapho uvele kona abantu bakujaulele bahleke nawe bakhumbise injabulo kuwe bathokoze nalawo oyisitha sakho okujabalele

SE SINYAMA

Uma unamabhadi

nesidina abantu bengakuthandi waliwa nabantu othandada nabo ikusize kulezonkinga 

usuke unazo

SIWASHO

Se Sinyama

ESOMSEBENZI

Uyisebenzisa uma ufuna umsebenzi, senza ukuthi uthandeke uma usisebenzisa uyawuthila umsebenzi. senza mokuthi bakubeke esikundleni esiphezulu

SIWASHO

Esomsebenzi

INHLANHLA EMHLOPHE

Uthola umsebenzi siqondisa indlozi siqeda amashwa uqonywe uyagana uhloniswa abelungu uhloniswa abelungu uhloniswa bantu thola izikhundla phunyuka emacaleni nezinkiga

SIWASHO

Semfundo, Dithuto

MPUKANE GREEN

Ukulandelwa ezwe wena akulalele acabange wena wedwa

SEMFUNDO

DITHUTO

Ukathala, Ufulathelwa Ngamadlozi 
Ungaphumeleli kamfundo Umonelwa 
Monelwa Badmo, Sa tswelle Kgathala
Dithutong Hatellwa ke Madimona 
EG Pinki Pinki

SIWASHO Mpukane

SIWASHO

iNhlanhla Emhlophe

SIWASHO MPINDA MSHAYE

Senza ukuthi abantu abalwe nawe ngemithi imithi yabo

ibuyela kubo ibalimaze yikho sibiza ukuthi impinda mshaye

 MPUMELELO

Uma ufuna nhlanhla

noma ufuna imali sebenzisa lesiwasho

UVUMA OMHLOPHE

Uma ufuna imali, nhlanhla noma ufuna umsebenzi sebenzisa lesiwasho.

SIWASHO

Mpinda Mshaye

SIWASHO

Uvuma Omhlophe

SIWASHO Mpumelelo

BHEKA MINA

Yenza ubukeke lapho

uhambakhona, Ubanogazi undlule wonke umuntu, Uphumaphambili ngisho nakwisithandwa sakho

SIWASHO Bhekamina

VUMA

Uma ufuna imali, nhlanhla noma ufuna umsebenzi sebenzisa lesiwasho.

CONTAINS; Ikhokhelo, Mlomo omnandi, Mayisaka, Roselina, Ngangendlela, Uvuma omhlophe, E.T.C

SIWASHO Vuma

USOMSHANDO, LENYALO

Zama ukukholwa, ukushanda ukuthanda self yakho kwi ukuhlakula ukhula emhlope

SIWASHO

Usomshando-Lenyalo

SIWASHO Sesicitho, Sa Seqhetho

SIWASHO Mpukane

( Dark Green ) 

MPUKANE

( Dark Green )

Ukulandelwa ezwe wena akulalele acabange wena wedwa, Futhi bakunike imali

SESICITHO

Unambuzelwa unesidina unenqwaliso waliwa ugxothwa, Hlohlona umgqwaliso na le tena tebelwa

ISEZITHA

Zivikele ezitheni zakho

SIWASHO Sezitha

MPINDA MUVA

Imikhonto

yezizwe

ROSELINA

Sokubiza umuntu wakho.

Contains Real Herbs

VUMA,

VELABAHLEKE

MLOMO MNANDI

ROSELINA

PAKAMA

PHUNYUKA

ISIWASHO Mavula

MAVULA

Mavula kuvaliwe, sivula

inhlanhla yahoo ibivalekvle siyasiza kubantu 

abazelwe bembethe sisusa nesinyama senza uthandeka kubantu ube nogazi umsebenzi uyawuthola kuvuleka 

SIWASHO

Mpinda Muva

SIWASHO Roselina

SEMALI

Sa Loto, Makhasi

Mahashi, Mitshini

Madayisi, yabelungu

Ha tjthelete esa dule

ukungahlaliseki

Metjhini kwemali

Makgowa

SA ABANTU ABASHONELWE

Lesiwasho abantu bageze ngaso uma bebuya emgcwabeni or emathuneni sikhipha amabhadi nesinyama namathunzi amabi bageza ngaso bonke abantu ekhaya.

SA MAPHUPHO SA DITORO

Amaphupho akho afezeke

ngamphupho akho senza ukhuthi uphuphe amadlozi akho senza ukuthi uphuphe kahle uwakhumbule amaphupho akho uphumelele

SIWASHO Semali

U-Mdwebo Wemali

SIWASHO Sothando Lerato

SOTHANDO LERATO

Senza ukuthi abantu

bakuthande Wendi noma ikuphi lapho uhamba khona babheke wena kupela bonie abantu.

SIWASHO Sa Abantu

Abashonelwe

SIWASHO

Sa Maphupho Sa Ditoro 

DELUNINA

Uma benza ukuthi umuntu othandana naye adele bazalı bakse ngawe sibuyisa isithandwa sakho esahamba. Senza ukuthi abantu bakuthande kakhulu.

SIWASHO Delunina

ISIMANGALISO

Senza ukuthi ube nenhlanhla yomsebenzi ,imali, fafi, loto, amahashi casino

SIWASHO iSimangaliso

MSHAYA ZAFE

Induku yempi, Shaya izitha nabathakathi nezimfamona, nomuntu okudla izithenda ngokuthathela isinqanda mathe sakho

MSHAYEZAFE

SENHLANHLA

Uma ufana nhlanhla yemali, yebhizinisi, yomsebenzi 

SIWASHO Senhlanhla

SIWASHO Mshaya Zafe

SIGILA BATHAKATI

Senza 
Ukuthi
Imigadi 
Eyiseveni
Mihlathi 
Edlaezinye

SIGILA Bathakati

WOZA WOZA, WOZA KIMI

Come to me,

Bantu,

Imali,

Ebhola

Thando

Bhizinisi

Bandla

Sosayethi.

SIWASHO SE Woza Woza - Woza Kimi

SAMADLOZI

Uholwe umndeni wake zasendulo, Amandla gogo takho tebukhosi, uyofinyelela ikhona eligcwele wakho, isiqondiso esingokomoya.

SIWASHO Samadlozi

SIWASHO Mkanyakude

MKHANYAKUDE

Senza ukuthi noma ungabe uphakathi kwabantu kubona kala wena, Wenda kapela noma ungabeu yofuna umsebenzi abelungu babone wena werwa.

SIWASHO Nompumelelo

NOMPUMELELO

Isiwasho senhlanhla

iTHONGA

Sigeza Idlozi

Kuvuleka izinto zakho

kuba sengathi izinto uzenza ngomlimgo noma uthwele kanti kuvume idlozi lakho

iTHONGA sigeza idlozi

SECEKE

Lesiwasho si clean iceke sivikele nomuzi

Sixosha izigebhengu izipoki. Emimoya emibi

Sibolisa nemithi efakwe ecekeni

Sixosha amakati athunyelwe

Sixosha nezilwane.

ISIWASHO Seceke

BAGANISILE

iSiwasho Somendo

Senza uthole umshado
Senza indoda ikuhloniphe
Senza indoda ikuphe imali Senza uthondeke kubantu
Siyisibombelelo endodeni
Senza indoda ibheke wena wedwa

ISIWASHO Somendo

INHLANHLA EMHLOPHE

Uthola umsebenzi siqondisa indlozi siqeda amashwa uqonywe uyagana uhloniswa abelungu uhloniswa abelungu uhloniswa bantu thola izikhundla phunyuka emacaleni nezinkiga

SEMPUKANE ( Red )

Ukulandelwa ezwe wena akulalele acabange wena wedwa

SIWASHO

iNhlanhla Emhlophe

ISIWASHO Se Mpukane Red

SIKAMAPHIPHA

Xosha amabhadi, nezilwane, imimoya emibi, isichitho.
Siyadila nabantu, Siqinisa uthando,
Sikugeza uthandeke,
Sibuyisa nesithandwa sakho,
Thola umsebenzi, Thola umendo,
Siyasiza nasecaleni, Sigchina nenhlanhla.

NGINEMPILO

- Siqinisa uthando
- Sikugeza uthandeke
- Uthola nomsebenzi

- Sixosha amabhadi, imimoya
emibi, xosha isichitho.
- Sixosha nezilwane
- Siyasiza nasecaleni
- Uyathandeka,  Thola umendo

iSIWASHO Sikamaphipha

iSIWASHO Nginempilo

 INHLANHLA 

Uthola umsebenzi siqondisa indlozi siqeda amashwa uqonywe uyagana uhloniswa abelungu uhloniswa abelungu uhloniswa bantu thola izikhundla phunyuka emacaleni nezinkiga

SOTHANDO, LERATO 

Senza uthole umshado, indoda ikuhloniphe, indoda ikuphe imali
Senza uthondeke kubantu
Sivisibombelelo endodeni,  indoda ibheke wena wedwa

VULA ZONKE

Ukuvula iZivalo Ukuthi lapho wavala Ngokusebenzisa le imithi 
  futhi, Sibone ushintsho olukhulu 
empilweni Yakho vula inhlanhla 
yakho

iSIBUNGE BATH SALT

iMali iBuzwa Kuwe,
Sivula iNhlanhla
Nebhizinisi Lihambe
Kale. Bath Salt For Luck, Money
& For Business To Go Smooth With Cash Flow

SIWASHO iNhlanhla

SIWASHO

Sothando, Lerato

SIWASHO Vula Zonke

SIWASHO

iSibunge Bath Salt

SIWASHO

Vula Kuvaliwe - The Strong

VULA KUVALIWE

iVula Inhlanhla
iBusiness, iMali
iCasino, Umshado
iShaya Isichitho
iLwa Nezitha
Thola iPromotion
Buyisa iSithandwa
Uyathandeka

SIGILA BATHAKATI

Mpinda mshaye
Impendulo
Betela Zonke
Zamlandela.

Imgadi Eyiseveni
Mihlathi Edlaezinye
Mange Azidlayo

UNGINAKILE

Ufake Imali Emhlope, Lyabiza
Amagama Gomuntu Wako Uti
Akhulandele, Akhulalele,
Acabange Wena Wedwa.

SEMPUKANE

Eziwe Wena
Ukulandelwa
Akulalele
Acabange
Wena Wedwa

SIWASHO

Sigila Bathakati

SIWASHO Unginakile

SIWASHO Se Mpukane

TOKOLOSHE SALTS   Available in All Colours 

Black

Blue

White

Orange

Green

Red

Also Available in Small Ones

iSiwasho Semali

iSiwasho Bhekamina

Ngedwa

bottom of page