top of page

SIWASHO MIXED, WITH STRONG SALTS & MUTHI

Avent Herbal Products

ISWASHO IMPENDULO

Impindamshaye, Vulakuvaliwe, Thandeka; Ube nogazi, Khanyise inhlanhla, umbize ngegama, Isithandwa sakho, woza imali.

 gotswaletswe Bontle; lemahlohonolo, Lerato Shwbanna Fela, Festa segateledi Lemadimabe.

MPUKANE, VUMA    2IN 1

Ukulandelwa Ezwe wena Akulalela Acabange Wena wedwa, Imali, Nhlanhla noma Umsebenzi Sebenzisa Lesiwasho

ISWASHO iMpendulo

ISIWASHO 2 IN 1

 Mpukane, Vuma 

SIWASHO Roselina

Roselina Le Strong

SIWASHO ROSELINA

Sokubiza umuntu wakho umuphephethe,  uyafutha, uyagabha, uyageza, uyacela, uyabethela nangaso

SIWASHO ROSELINA

Sokubiza umuntu wakho umuphephethe,  uyafutha, uyagabha, uyageza, uyacela, uyabethela nangaso

Contains Real Herbs

VUMA,

VELABAHLEKE

MLOMO MNANDI

3 IN 1, MPUKANE, SEMALI, VUMA

Ukulandelwa ezwe wena akulalele acabange wena wedwa, Imali, Nhlanhla, Ukuvula izivalo, Clients noma Umsebenzi sebenzisa Lesiwasho

SIWASHO 3 in 1,

Mpukane, Semali, Vuma

5 in 1, FOLLOW ME,

FIND LOVE,

GOOD LUCK,

UTHANDO,

BHEKAMINA

5 in 1, Leswasho lestrong Kakhulu

SIWASHO SEZIMANGA

Umsebenzi inhlanhla yemali ivalekile, unamashwa othandweni, ubona ingekho ingekho inqubekela phambili, washiywa isthandwa sakho usidinga sibuyile, awulali kahle ebsuku uyacindezeleka.

UMUTHI WENHLANHLA

Contains umuthi kuphela,

Ufuna inhlanhla ovule okuvaliwe

5 IN 1

UMUTHI

Wenhlanhla

SIWASHO Sezimanga

4 in 1, DELUNINA, SOMSHANDO, BHEKAMINA, UTHANDO

All four in 1, Leswasho lestrong 

Kakhulu

SIWASHO 4 IN 1,

Delunina, Somshando, Bhekamina, Uthando

SIWASHO 8 IN 1

8 IN 1

All 8 in 1, Ukukhanyisa indlela,

Ukuvula inhlanhla, 

Xhosa lemimaya emimbi, Ukuthandekan yonke

indawo, Inhlanhla yemali, sempilo, Nozimanga

GOOD LUCK, ISIWASHO SENHLANHLA

Contains Roselina, 

Uma ufuna, inhlanhla yemali, 

yamaclients, 

SIWASHO Good Luck

SIWASHO

iSivikelo Ukuvikelwa

SIWASHO ISIVIKELO,

UKUVIKELWA

Esingcono kakhulu

amathonya amabi,

Inhlanhla wena nomndeni wakho,

Sesifinyelele uncebo,

Uthole inhloniphopo

ufanelwe.

2 IN 1

Sebenza kakhulu

Uma ufuna imali,

Uhlanganisa nobiso

Omanzi olwandle

Noma amanzi

Amanchibi

Asemgnwaqeni

Khuluma nawo

Uma uwusebenzisa

SIWASHO

Roselina, Sandawane

SIWASHO MKHANYAKUDE

Senza ukuthi anoma uphakathi kwabantu kubona kala wena, wenda kaphela noma ungabeu yofuna umsebenzi abelungu babone wena wedawa

.MSHAYA ZAFE

.MPINDA MUVA

.MPINDA MSHAYE

Isiwasho Sempi

SIWASHO Mkanyakude

ISIWASHO 3 IN 1,

Strong 3

4 IN 1, VULAKUVALIWE, ESAMADLOZI, SEBUSINESS, NHLANHLENI

Vula inhlanhla yakho,

Ngebhizinisi, Uholwe umndeni wakho zasendulo

SIWASHO 4IN 1 

SIWASHO IMPINDA MSHAYE (Mixed)

Senza ukuthi abantu abalwe nawe ngemithi imithi yabo ibuyela kubo ibalimaze yikho sibiza ukuthi impinda mshaye, Ihlanganiswe nemithi enamandla

SIWASHO iMpinda Mshaye (MIXED ) 

.BIZA IMALI

.WOZA IMALI

.INGILANDELE IMALI

Inhlanhla Yemali

Calling Money

UVUMA OMHLOPHE, MPUKANE

Uma ufuna imali kusithandwa sako, Sivula inhlanhla yomsebenzi, kukhanyisa impilo yakho, vula izivalo xosha isichito, Biza imali

ISIWASHO 2 IN 1

ISIWASHO

Biza iMali, Woza iMali

2 in 1, SIKAMAPHIPHA, NGINEMPILO

Sigchina nonhlanhla,

Sixosha nezilwane,

Thola umendo,

Uyathandeka,

Siqinisa uthando,

Siyadila nabantu,

Uthola nomsebenzi,

Sibuyisa isithandwa  

sakho,

Sixosha amabhadi,

imimoya emibi, xosha isichitho

SIWASHO 2 IN 1,  

4 in 1

WOZA WOZA,

GOOD LUCK,

ISIMANGALISO,

MSEBENZI

SIWASHO 4 IN 1 

SIWASHO 4 IN 1 

SIWASHO 

Mnandinoveshe

SIWASHO MNANDINOVESHE

Hamba nami

Ungangi shiyi

Umuntu wami

Ugeza ngayo yonke

Umuntu wakho

Angakulahi

Ndihamba nawe

4 in 1

SEMALI

WOZA WOZA,

MSEBENZI,

SENHLANHLA

BIG FOUR

SIGILA BATHAKATI,

IMPENDULO,

BETELA ZONKE,

ZAMLANDELA

SIWASHO 4 IN 1 

SIWASHO ATM 

UMUTHI WEYINTOMBI

CONTAINS

velabahleke,

Namadoda

Vuma,

Roselina,

Nominye,

Phakama

Umuthi Weyintombi

E-WALLET

Siwasho Semali,

Sa Tjhelete,

U-mdwebo wemali

SIWASHO E-WALLET

VELABAHLEKE

Siwasho Velabahleke

Kusho ukuthi lapho uvele kona abantu bakujaulele bahleke nawe bakhumbise injabulo kuwe bathokoze nalawo oyisitha sakho okujabalele

SIWASHO

Velabahleke

ATM 

Siwasho Semali,

Sa Tjhelete,

U-mdwebo wemali

MPINDA MUVA

Imikhonto

yezizwe

MONEY DRAWING

Biza imali, Clients

Biza abantu yenza ne Business lakho likhule ube nanemali futhi

INTELEZI

Intelezi ye Business

Intelezi yesinyama

Intelezi yokuqina

Intelezi yenhlanhla

SIWASHO

Mpinda MUva

ISIWASHO

Money Drawing

ISIWASHO iNtelezi

SPECIAL ROSELINA

Contains

Vuma,

Phakama,

Namadoda,

Velabahleke,

Mlomo mnandi

SIWASHO

Special Roselina

SEMALI, MPUKANE

Vula inhlanhla yemali

Nomsebenzi, vula izivalo ngoba clients,

Buyisa isithandwa sakho esahamba.

Ukulandelwa ezwe wena akulalele acabange wena wedwa.

ISIWASHO (2 in 1)

Semali, Mpukane

INHLANHLA

Ukuthola umsebenzi,

Uku gembula,

Ukukhushulelwa esikhundleni,

Ukuba nogazi uthandeke,

Uhlonishwe.

ZAMLANDELA

Sebenzisa lomuthi

le strong kakhulu

ISIWASHO

Sokuthandeka

INHLANHLA

Bath Salt (24 HOURS)

ZAMLANDELA

ISIWASHO

SOKUTHANDEKA

- Abantu bakujabulele

mawunabo

- Ukhazimule

- Bakuthande ngisho usungekho eduze kwabo

- La oqamuka khona uba winner abantu

PHUNYUKA BEMPHETHE

Lesiwasho uphunyuka
Bemphethe sisiza kakhulu 
Kumuntu olandelwa izitha
Kanye nezigadlo eziphonswa 
Kuye.Ukugcina imali

ingapyukuki Ukuthandeka

kubantu Ukubananogazi Ukubanesithunzi
Inhlanhla yemali

UNGINAKILE

Wakha umuzi isiwasho esiqinisa
Nomshado nothando siqeda
isdina sigeza igazi,Senza
Uthandwe uphume phambili
kowakwakho senza akulandele
Noma kade seqhela uyabuya
Ezwe ngawe okushoyo.

ISIWASHO

MUKANYAKUDE ( 8 in 1 )

ISIWASHO

PHUNYUKA BEMPHETHE

ISIWASHO UNGINAKILE

 OKUBAMBA IMALI

Lesiwasho esihlahla kuzokusizanezinkinga zakho.
Uma ukhokhelwe futhi awubonakali ukwazi ukuthi
usichitha kanjani iholo lakho. Uma ube ne imali abanye 


 

ISIWASHO

OKUBAMBA IMALI

  • MUKANYAKUDE

  • BHEKAMINA

  • UMZANENO

  • UTHANDO

  • SIWASHO SENHLANHLA

  • SIWASHO UBUHLE

  • VELA BAHLEKE

  • DELUNINA

IKHOKHELO

iSiwasho Semali

ISIWASHO

Mpukane & ATM

NUKANI

Vula inhlanhla yakho
Vula iZivalo
Lo umuthi futhi sibone ushintsho
Ukuthi lapho, Vula inhlanhla yemali
Waval ngoku sebenzisa
Olukhulu empilweni yakho

LOBOLA BHUTI

Akavele Nasekhaya

Uma 
Unendoda mhlabe ayifuni 
ukuzwa uma ukhuluma iyala 
nangemali sebenzisa 
lesiwasho kakhulu

ISIWASHO Sa Nukani

ISIWASHO

Lobola Bhuti

MPUKANE & ATM
Senza uthandwe kakhulu owakwakho,
Noma esebaleka uyabuya. Sibuyisa
isithandwa seminyaka. Uba nenhlanhla 
yemali, Uba nemali, Uthole, nomsebenzi

IKHOKHELO

Phuma Osizini Lokuphelelwa imali
Yasebenza Noma Uyazisebenza
Leswasho Sivula inhlanhla Yemali,
ingakubalekeli, ikuthande, ihlale kuwe:
Emhlophe Uma Usisebenzisa.

SENHLANHLA, NOTHANDO

Ngentindili wenza 
okuningi, 
Uyayikhulumisa 
witshele zonke izinkinga 
zakho iphinde isebenze 
njenge sbunge 
sokudayisa, 
iyakuvikela kubathakathi
nezichitho nama la.

iSIWASHO

Senhlanhla Nothando

MSHAYAZAFE & SESICHITHO

iLwa nezitha zakho uzinqobe zonke bangazi
ukuthi bashawe yini.  Akukho abazokwenza futhi empilweni yakho. Siqeda isichitho kanye 
nephunga emzimbeni. Senza ugezeke uthandeke.

NUKANI WEZICHITHO

Uyaphindisela 
Uyagadla, Uyavika
Uyisigezo sombango
Uyisigezo sezichitho
Uklina igazi nesikhumba
Uyisichitho sokubakhipha
Uyazilwela uma usegazini

SANDAWANE

Sebenza kakhulu uma 
ufuna iMali, Uhlanganisa nobiso, 
Omanzi olwandle noma amanzi 
amanchibi asemgnwaqeni
khuluma nawo uma uwusebenzisa

iSIWASHO

MshayaZafe & Sesichitho

iSIWASHO

Nukani Wezichitho

iSIWASHO

Sandawane

SOMFELWA SA BOFIFI

Ukungabekanga iTje Ufelwe
Unesithunzi Esibi Unelishwa
Uma Ubuya Emfihlweni
Uma Ulele Nomfelwa

PIN CODE

Uthandwe kakhulu owakwakho,
Lesiwasho sisho ukuthi khumbula umuntu
wakho owamuqina kudala ukhipha 
yonke intoyokuthenga senza nokuthi

VULINDLELA ZIMHLOPHE

Senza ukuthi uthandeke, Kuwonke umuntu
Ngisho namsebenzini, Nasethandweni lakho
Nomuntu wakho asangane ngawe
Umqashi wakho ukukuthanda

 

SEZINYOSI

Ufuna inhlanhla yemali,nokuthandeka
kakhulu owakwakho kubabtu 
nasebalungu, Noma esebaleka uyabuya. 
Sibuyisa isithandwa seminyaka.

 

iSIWASHO

Somfelwa sa Bofifi

iSIWASHO

Pin Code

iSIWASHO

Vulindlela Zimhlophe

iSIWASHO Sezinyosi

SOTHANDO & LENYALO 

Umuntu wakho angeke akujolele 
uzothanda wena wedwa uzokwenzela
yonke into oyifunato akushade futhi

BHEKAMINA in UTHANDO

- Senza indoda ikuhloniphe, ikuphe imali
- iZovula inhlanhla yakho umshado wakho
uphumelele
- Senza umuntu wakho ibheke wena wedwa


 

MPUMELELO - Blue

Uma ufuna izinto zakho zivaliwe
Umshando, Ukungatholi,
Umsebenzi,Uthando, Imali,
Inhlanhla Evaliwe,ETC.

MONEY RAIN

Kukhula ibusiness, Uba nemali, umsebenzi, Uthola ama-tender, 
Vula inhlanhla yakho, Uyaceba
, iNgilandele iMali
iSithandwa sakho sizwa wena, 
Uthola nama blessers

iSIWASHO Money Rain

iSIWASHO

Sothando & Lenyalo

iSIWASHO

Bhekamina in Uthando

iSIWASHO Mpumelelo

SESICHITHO

Ushawe ngesichitho sezinduna
iSichitho sama kaka, uma unuka wona
noma uwaphupha.
iSichitho sokukuhlukanisa nohlekisana naye
noma abantu bengakuthanda
iSichitho sokuthi 

SEMPHEPHO

Sigeza idlozi alimnyama
- Silapha nezifo zabantu 
abadala emzimbeni

INTELEZI BATH SALT

Sisuza Amabhadi
Sigeza Umsamu
Siqaqa Amafindo
Sigxosha Nezitha
Nabangani Ababi
Silungisa Okuningi
Sixosha Notikolshe

iSIWASHO Sesichitho

iSIWASHO Semphepho

iNTELEZI Bath Salt

BETELA ZONKE, STRONG 5

Yenza indoda ikulalele Iphide ikunike 
imali Yenza azwe ubunandi bakho 
kuphela ukwedlula abanye 
besifazane.

iSIWASHO

Betela Zonke, Strong 5

UMKHANYAKUDE

Sivula inhlanhla 
yo msebenzini 
Yomendo 
Yemali Uthandwa 
abantu Siwumazibuthe 
iZitha ziyaphahluka
Siyaphindisa esitheni 
Siyisibunge Siyisimonyo

LENKOSAZANA

uthandeke kakhulu, 
Sibuyisa isithandwa sakho sisuse isichitho ingakho sithi uzonke.
Vula inhlanhla yemali nomsebenzi,
Thandwa imali, Ufuna blessers,
ibulala amabandi, Landelwa abantu.

OWESICHITHO NESINYAMA

Govuza ngommese 
siphindele kumnikazi
Isusa izichitho
Thandwa imali
Umuntu wakho ahlanye
Ibulala amabhadi

iTHONGA BATH SALT

Kuvuleka izinto zakho kubasengathi 
izinto uzenza ngomlimgo noma 
uthwele kanti kuvume idlozi lakho. 
Thandwa imali, Vula inhlanhla

iSIWASHO

Umkhanyakude

iSIWASHO

Lenkosazana

iSIWASHO

Owesichitho Nesinyama

iTHONGA Bath Salt

ABANGQONGQOZI

IMPUMELELO

Okuhle Ngayo; iXosha amathunzi,
iKipha amashwa, iLwa nezitha,
Ubanogazi uyahlonishwa

MEMEZA

Lesiwasho Senza Ube Nenhlanhla
Empilweni Yakho Zonke iZinto Zakho
Ziyenzeka Ngesikhathi Osifunayo Mpendulo. 
Badide baze bazibuze usebenzisani
bonke abahlangane ngawe emsebenzini. 

VUMA, SEMALI

 Ubenenhlanhla 
yemali, uthandwe umulungu noma iboss emsebenzini.
ube nenhlanhla 
Senza umuntu wakho akulangazelele.
Senza umuntu wakho anamathee kuwena
afune wena wedwa. Sikwenza ukhazimule.

MONEY FOLLOW ME 

Vula inhlanhla yakho yemali
ngemfihlo eyodwa kuphela.
Geina imali emshadweni
wakho , ebhiziisini, futhi
abantu kumele bathande wena

iSIWASHO

Abangqongozi, iMpumelelo

iSIWASHO

Money Follow Me

iSIWASHO 2 in 1

Vuma, Semali

iSIWASHO

Soku Memeza

PINCODE

Yenza indoda ikulalele Iphide ikunike 
imali Yenza azwe ubunandi bakho 
kuphela ukwedlula abanye 
besifazane.

LOBOLA BHUTI

Uma unendoda mhlambe ayifuni ukuzwa 
uma ukhuluma nayo iyala nangemali 
nothando alusekho sebenzisa lisisiwasho.
Indoda yakho ihloniphe nabesekweni layo

SA SECEKE

Lesiwasho si clean 
iceke sivikele nomuzi 
Sixosha izigebhengu 
izipoki. 
Emimoya emibi
Sibolisa nemithi 
efakwe ecekeni, Sixosha amakati 
athunyelwe, Sixosha
nezilwane
.

BETHELA ZONKE
yakho, xosha umoya omubi, 
muthi wokuzithoba 
ukumisa ibhizinisi nokusebenza
ngempumelelo. Ukuphulelwa 
iskhundla nase msebenzini

iSIWASHO PinCode

iSIWASHO Lobola Bhuti

iSIWASHO Sa Seceke

iSIWASHO Bethela Zonke

HAMBA UZOBUYA

Yenza indoda ikulalele Iphide ikunike 
imali Yenza azwe ubunandi bakho 
kuphela ukwedlula abanye 
besifazane.

iZINYOSI

Sibuyisa isithandwa seminyaka.
Awubangi namuntu uma usebenzisa 
lesiwasho sezinyosi. Ufuna inhlanhla yemali,nokuthandeka
kakhulu kubantu nasebalungu, Noma esebaleka uyabuya.  

iSIWASHO

Hamba Uzobuya

iSIWASHO Izinyosi

VULA MADLOZI

Vula amadolozi wakho
Vula Amaphupho
Vula izinkinga wonke
Vula Inhlanhla yemali
No kuthandeka

NUKANI WEMPUKANE NE UTHANDO
Vumela iZibusiso nephunga 
Lothando Nemali Likulandele 
Nomaphi Lapho Uya Khona 
Bonakala Futhi Uthadwe
Noma Ngabe Ukupho

iSIWASHO Vula Madlozi

iSIWASHO Nukani

Wempukane Ne Uthando

ATM MACHINE

iSiwasho Semali, Yenza Umuntu wakho Akunike imali, 

Ube Nenhlanhla Yemali, Loto, Madayisi,

Casino

HAMBA UZOBUYA

Lesiwasho sisho ukuthi
khumbula umuntu wakho
owamuqina kudala
uphipha yonke
intogalesiwasho
khumbula ekhaya
memeza novuma

PINCODE WE NHLANHLA

Uma Ufuna, Imali, Inhlanhla, Chelete
Sibuyisa isithadwa sakho Uthandwe kakhulu owokwakho
Niba amathe nolimu, Akezwa Mshini uhlanya ngawe adele konnke

iMPENDULO TOKOLOSE SALTS
Xosha imimoya emibi, 
Bethela indlu, iZinto ezigijima 
phezu kwendlu, iMilingo Umeqo, 
iSivikelo, Qinisa umuzi

iSIWASHO

ATM Machine, Swasho Semali.

iSIWASHO

Hamba Uzobuya

iSIWASHO

Pin Code, Umuthi Wenhlanhla

iSIWASHO iMPENDULO Tokoloshe Salt-Bethela Zonke

BETHELA ZONKE iMPENDULO 

Ho tiisa ntlo, Ho tebela baloi,
Bolaya dilo tsedi,
Tsamayang hodima ntlo,
Mimoya eya lokang,
Sefola, moleko

MEMEZA

Lesiwasho siyenza
Nhlanhla Nempilo
Zonke izinto zakho
Ziyenzanka
Ngesikhathi Ofunangaso
Phendulo
Nenjabulo
Nothando

iNHLANHLA EMHLOPHE 7 in 1

Umzaneno, Bhekamina, Uthando, Umkhanya kude, 
Ubuhle,

Vulakuvaliwe,

Impinda mshaye, Semali      

MSHAYE AZAFE
Lesiwasho sisho
Ukuthi Yonkento
Oyiyenzayo iyabuyela
kumu nikazi
Phenduka, P
hinda Umshaye.

. Bathakathi
. Tokoloshi . iZitha
. Masela
. iThambo 

 

iSIWASHO

iMpendulo-Bethela Zonke

iSIWASHO Sa Memeza

iSIWASHO

iNhlanhla Emhlophe 7 in 1

iSIWASHO Mshaye Azafe

HLASELA iSITHA

BHETHELA-ZONKE

Vikela Umsembenzi Wakho
Vikela iKhaya Lakho
Vikela iZingane Zakho Ezitheni
Win iZitha Zakho
Xosha iSichitho

iNTELEZI YE BUSINESS

Lesiwasho siyenza
Nhlanhla Nempilo
Zonke izinto zakho
Ziyenzanka
Ngesikhathi Ofunangaso
Phendulo
Nenjabulo
Nothando

SIGILA BATHAKATHI

Beleka spoki iyahamba 
imimoya emibi khathala 
mathakathi gqhilaza 
ababanomona

   

SONDEZA
Thandwa imali,
Uthando, 
Umuntu wakho 
akuthande kakhulu,
Vula inhlanhla,Thola
Umsebenzi, nhlanhla
Yemali, ube nemali,
Ukwanda ibhizinisi

iSIWASHO

Hlasela iSitha-Bethela Zonke

iSIWASHO

iNtelezi Ye Business

iSIWASHO

Sigila Bathakathi

iSIWASHO Sondeza

SONDEZA

- iMali
- iNhlanhla
- Umsebenzi
- Uthando
- iBhizinisi
- Bheka mina

VULINDLELA ZIMHLOPHE 

Nhlanhla yomsebenzi
Ukukhushulwa emsebenzini
Umqashi wakho ukukuthanda
Senza ukuthi Uthandeke

 

PHENDULO

Zonke izinto
zakho
Ziyanzeka ngokushesha
Ngisho nesifiso sakho
Nemuntu wakho uyabuya
Nabantu bayakuthanda

   

iSIWASHO Sondeza 6 in 1

iSIWASHO

Vulindlela Zimhlophe

iSIWASHO Phendulo

iSIWASHO Donsa iMali

DONSA IMALI
Umuthi woku susa
Um thakati qinisa
Business, woza woza
Vulakuvaliwe
Nhlanhla, loto.

Isandla semali
Umuthi wemali

IMFIHLO YEMALI

THERE ALSO AVAILABLE IN THE SMALL SIZE

UMUTHI WOKUBIZA

UMUTHI WOKUBIZA INHLANHLA,

UMUTHI SE WOZA WOZA

UMUTHI WEMALI

UMUTHI WENHLANHLA YE IMALI,

UMUTHI WEMALI

NOZIMANGA,

ROSELINA,

SEMALI

3 IN 1

OUR LINE OF SWASHO'S THAT CONTAIN STRONG MUTHI & REAL HERBS, WHICH MAKES THEM VERY POWERFUL & EFFECTIVE

bottom of page