top of page

Umuthi Wenhlanhla - lomuthi wenza owesifazane noma owesilisa 
athandwe abantu bevele bamoyizele Nobekudinelwe noma nixabene 
umubona esehleka (uvelabahleke). Unjalo nje lomuthi wenza igazi 
lakho lisheshe futhi lihlazeke ube nesikhumba esihle. Nokuthola 
umsebenzi uma wawudalelwe wona kulula ukuwuthola ngoba
uba nogazi ngisho kwabamhlophe okanye nakwezinye izinhlanga. 
Uhlanza isidina kanye nesichitho. Kumamatheka ngisho ingane encane, 
isithandwa sakho sihlale siwumoyi moyi, simoyisela.

Umuthi Wenhlanhla

SKU: UMWE-00000000047
R50,00Price
    • Geza
    • Ashe akhulume
    • Phalaza
    • Bilisa amanzi kanye nalomuthi ufake ufake eziwu 3
bottom of page